Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich, ul. Konopnickiej 12, 19-520 BANIE MAZURSKIE

2.  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Pani Wioleta Makarska, e-mail: inspektor_zpo@wp.pl

 

3.  Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą, na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub odrębnie zbieranych zgód, w celach:

 • prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
 • wydawania świadectw, legitymacji i zaświadczeń,
 • prowadzenia badań zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów,
 • kontroli realizacji obowiązku szkolnego,
 • promocji szkoły,
 • udziału w konkursach, organizacji wycieczek, ubezpieczenia,
 • działań opiekuńczych, opieki medycznej,
 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenia nauczania indywidualnego,
 • dostosowania wymagań na egzaminach zewnętrznych,
 • korzystania z dziennika elektronicznego,
 • kontaktów nauczyciel-rodzic,
 • rekrutacji do naszej szkoły na podstawie wyrażonej zgody.

 

4.   Odbiorcą Pani/Pana i dziecka danych osobowych będą:

 • dyrektor,
 • wicedyrektor,
 • sekretarz,
 • pracownicy administracji szkolnej,
 • pielęgniarka,
 • nauczyciele,
 • pedagog, psycholog
 • inspektor ochrony danych osobowych,
 • oraz uprawnione organy publiczne.

5.  Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji), maksymalnie 50 lat od zakończenia nauki w Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6.  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.;

7.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym (ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie celów, w jakich zbierane są dane osobowe.